Regulamin wynagradzania w okresie wielkanocnym 2017 r.

 

§1

Niniejszy regulamin określa zasady naliczania wynagrodzenia za dni w okresie wielkanocnym osobom współpracującym z Medipe HR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub z innym powiązanym podmiotem, w okresie 16 – 17.04.2017 roku.

§2

Osobami uprawnionymi do otrzymania wynagrodzenia są wyłącznie osoby zatrudnione w Medipe HR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub z innym powiązanym podmiotem, świadczące usługę opieki w przynajmniej jednym z dni wymienionych w §3.

§3.

Za dni Świąteczne uznaje się: Niedzielę Wielkanocną (16.04.2017) oraz Poniedziałek Wielkanocny (17.04.2017).

 

§4

Każdy z wymienionych dni w §3 wynagradzany jest zgodnie z umową  zawartą z Medipe HR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub innym powiązanym podmiotem, kwotą 60 Euro brutto.

 

§5

Wynagrodzenie za dni 16.04.2017 oraz 17.04.2017 wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy w okresie do 14.05.2017.

 

§7

Promocje się nie łączą.