Dziękujemy za Pani/Pana zgłoszenie,

 

W związku z otrzymanym zgłoszeniem, zostały podjęte działania niezbędne do spełnienia Pani/Pana żądania. W przypadku wątpliwości, dokonamy odpowiednich czynności niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni w celu ustalenia treści i zakresu żądania. Będziemy przetwarzali Pani / Pana dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail związanej z niniejszym wnioskiem z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest zabezpieczenie materiału dowodowego dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

1. Jeżeli żądanie dotyczy usunięcia danych, Administrator spełni żądanie, chyba że dalsze przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne:

  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów,
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych,
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Administratorowi.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby dane zostały usunięte niezwłocznie, niemniej z uwagi na korzystanie przez Administratora z różnych systemów może się zdarzyć, że otrzyma Pani/Pan niechcianą korespondencję w czasie wspomnianego okresu. Po tym czasie Pana/Pani dane zostaną wykreślone z wszystkich naszych systemów a także nie będą przetwarzane w celach reklamowych, marketingowych oraz rekrutacyjnych, a co za tym idzie nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji oraz wiadomości o akcjach promocyjnych oraz ofertach pracy.

 

2. Jeżeli żądanie dotyczy ograniczenia danych osobowych, Administrator spełni żądanie gdy:

  • dane są nieprawidłowe – przez okres niezbędny do weryfikacji ich prawidłowości,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a żądanie nie obejmuje usunięcia danych,
  • dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne, a mogą służyć do ustalenia, dochodzenia i obrony Pani/Pana roszczeń,
  • wniesiony zostanie sprzeciw, na czas potrzebny do stwierdzenia czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania po stronie Administratora.

 

3. Jeżeli żądanie dotyczy dostępu do danych osobowych, administrator udzieli informacji o celach przetwarzania, odbiorcach danych osobowych, planowanym okresie przechowywania, źródle danych, jeżeli nie zostały one uzyskane od Pani/Pana, o zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu, a w przypadku przekazywania do Państwa trzeciego informacje o stosowanych zabezpieczeniach oraz dostarczy kopię żądanych danych osobowych.

 

4. Jeżeli żądanie dotyczy sprostowania danych, Administrator sprostuje nieprawidłowe dane oraz uzupełni dane niekompletne. W tym celu otrzyma Pan /Pani stosowny Formularz zmiany danych osobowych.

 

5. Jeżeli żądanie dotyczy przenoszenia danych, Administrator przekaże Pani/Panu dane osobowe w powszechnie używanym formacie w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany lub jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne prześle je innemu administratorowi zgodnie z żądaniem.

 

W przypadku uznania, gdy Pani/Pana żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Administrator może także odmówić realizacji żądania oraz zażądać dodatkowych informacji, jeżeli ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie.

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia należy kierować na adres: [email protected]. Jeżeli w przyszłości zechce Pani/Pan ponownie nawiązać z nami współpracę, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.