Ogłoszenie o połączeniu spółek

MEDEU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Strzegomska 236A
54-432 Wrocław

oraz

Medipe Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Strzegomska 236A
54-432 Wrocław

W dniu 31 marca 2021 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

• Medeu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-432) przy ul. Strzegomskiej 236A (dalej: „Spółka Przejmująca”),
• Medipe Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-432) Wrocław) przy ul. Strzegomskiej 236A (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod poniższym adresem:

Plan Polaczenia Spolek

W imieniu Spółki Przejmującej:
Anna Pustelnik – Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:
Anna Pustelnik – Prezes Zarządu