Regulamin zasad przyznawania prowizji za polecenie 2018

Regulamin zasad przyznawania prowizji za polecenie 2018

1

Organizatorem akcji jest Medipe DE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 236 A, 54-432 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000680412, NIP 8943106532; REGON 367423590.

2

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania prowizji za polecenie osób zainteresowanych współpracą z Medipe DE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub z innym powiązanym ze spółką podmiotem, w zakresie usług opieki i wsparcia w gospodarstwie domowym w 2018 roku.

3

Okres w którym można zgłaszać osoby polecane trwa od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018.

4

Udział w akcji mogą brać osoby, które zawarły z Medipe DE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub innym podmiotem powiązanym, Umowę Zlecenia w 2018 r. i polecą w terminie i w sposób, określony w warunkach zawartej umowy oraz niniejszego regulaminu, kandydata na Opiekuna / Opiekunkę. Osoby te zwane są dalej Polecającym.

5

Prowizja za polecenie wynosi  400 zł brutto.

6

Prowizja za polecenie zostanie przyznana Polecającemu gdy polecony przez niego kandydat /-tka spełni wszystkie poniższe warunki:

A. podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech we współpracy z Organizatorem nie później niż w dniu 31.12.2018 i będzie je realizować co najmniej przez 30 dni kalendarzowych (dopuszczalne są przerwy spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Opiekuna np. śmierć podopiecznego, zakończenie zlecenia z innych przyczyn leżących po stronie Organizatora, jednak warunkiem nabycia premii jest kontynuacja współpracy poprzez podjęcie kolejnego zlecenia nie później niż w ciągu następnych 7 dni kalendarzowych).

B. dotrzyma warunków i zapisów umowy dotyczącej podjętego zlecenia (premia nie przysługuje w przypadku niedotrzymania warunków umowy, a w szczególności w przypadku nałożenia kary na pracownika).

 

7

Prowizja za polecenie wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy w okresie do 14-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione w/w warunki.