5 faktów o karcie EKUZ

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który przede wszystkim ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa podczas wyjazdu zagranicznego w obrębie Europy. Jeżeli w trakcie takiego wyjazdu zaistnieje konieczność skorzystania z opieki medycznej, mając taką kartę, powinniśmy zostać potraktowani na wizycie lekarskiej tak, jak osoba ubezpieczona w tym kraju. Parlament Europejski i Rada (WE) wydały rozporządzenia, które obejmują wspólne przepisy koordynujące zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawodawstw państw członkowskich.

Obecnie pełna lista tych państw jest następująca: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz w państwa członkowskie EFTA – Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

Dla kogo jest ta karta EKUZ?

Karta EKUZ przysługuje osobom ubezpieczonym w NFZ, członkom rodzin zgłoszonych przez osoby ubezpieczone lub osobom nieubezpieczonym z prawem do świadczeń (na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Jak uzyskać kartę EKUZ?

Aby uzyskać EKUZ należy udać się do właściwego ze względu na zgłoszone miejsce zamieszkania Oddziału Wojewódzkiego NFZ i złożyć tam wniosek. Dokument zawierający czytelny podpis oraz wymagane dane, wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej, pocztą (w tym pocztą elektroniczną) lub faksem.

Kiedy potrzebna jest karta EKUZ?

Karta EKUZ jest wydawana w związku z czasowym pobytem za granicą, w państwie członkowskim UE/EFTA. Nie może to być jednak wyjazd związany z wykonywaniem pracy (wyjątek stanowi polecenie pracodawcy) ani przeniesieniem miejsca zamieszkania lub uzyskaniem planowego leczenia.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Ważność karty EKUZ jest uzależniona od wielu czynników. W zależności od okoliczności wydania karty, może ona być ważna od 42 dni do nawet 5 lat. Zasady dotyczące okresu ważności karty są dostępne na stronie: www.ekuz.nfz.gov.pl.

Kiedy można skorzystać z karty EKUZ?

Karta EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy medycznej i tych świadczeń zdrowotnych, których należy udzielić w miejscu pobytu osoby potrzebującej, w celu uniknięcia konieczności powrotu tej osoby do kraju.