Lekcja piąta: Podstawy gramatyki

Jak wygląda prawidłowa odmiana czasownika posiłkowego sein (być) oraz haben (mieć)? Jak odmieniamy czasowniki regularne? Ponadto kilka podstawowych informacji o zaimku osobowym, a na końcu mały sprawdzian, w formie ćwiczenia. Zapraszamy do wspólnej nauki, to już piąta nasza wspólna lekcja!

Odmiana zaimka osobowego

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Po polsku Po niemiecku Po polsku Po niemiecku
Ja ich My wir
Ty du Wy ihr
On er Oni sie
Ona sie Pan/Pani/Państwo Sie
Ono es

Odmiana czasownika posiłkowego seinbyć

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Po polsku Po niemiecku Po polsku Po niemiecku
Ja jestem ich bin My jesteśmy wir sind
Ty jesteś du bist Wy jesteście ihr seid
On jest er ist Oni są sie sind
Ona jest sie ist Pan,Pani/Państwo jest/są Sie sind
Ono jest es ist

Odmiana czasownika posiłkowego haben – mieć,posiadać

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Po polsku Po niemiecku Po polsku Po niemiecku
Ja mam ich habe My mamy wir haben
Ty masz du hast Wy macie ihr habt
On ma er hat Oni maja sie haben
Ona ma sie hat Pan,Pani/Państwo ma/mają Sie haben
Ono ma es hat

Odmiana czasowników regularnych

W czasie teraźniejszym przy odmianie czasowników regularnych czasownik przyjmuje
w większości przypadków
następujące końcówki:

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

ich

-e

wir

-en

du

-st

ihr

-t

er

-t

sie

-en

sie

-t

Sie

-en

es

-t

 

Przykład:

lernen– uczyć się:

ich lerne
du lernst
er/sie/es lernt
wir lernen
ihr lernt
sie/Sie lernen

Przykładowe zdania

Ich habe ein Auto. (haben => habe)
Ja mam samochód.

Du bist sehr nett. (sein => bist)
Ty jesteś bardzo miły.

Er lernt fleiβig. (lernen => lernt)
On uczy się pilnie.

Sie kauft Blumen. (kaufen => kauft)
Ona kupuje kwiaty.

Wir wohnen in Warschau. (wohnen => wochnen)
My mieszkamy w Warszawie.

Ihr sagt die Wahrheit. (sagen => sagt)
Wy mówicie prawdę.

Sie fahren nach Deutschland. (fahren => fahren)
Państwo jadą do Niemiec.

Ćwiczenie

Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.

Przykłady:

Ich ……. (sein) in Deutschland.
Ich
bin (sein) in Deutschland.
Ja jestem w Niemczech.

Du …………….. (schreiben) in das Heft.
Du schreibst (schreiben) in das Heft.
Ty piszesz w zeszycie.

 

Wpisz poprawną formę:

Ich ……….(machen) das Frühstück.
Ja robię śniadanie.

Du …………………(arbeiten) im Krankenhaus.
Ty pracujesz w szpitalu.

Er ………..(wohnen) in Konstanz.
On mieszka w Konstanz.

Sie …………. (kochen) das Mittagessen.
Ona gotuje obiad.

Wir …………. (fahren) in die Stadt.
My jedziemy do miasta.

Ihr …………(kaufen) das Obst.
Wy kupujecie owoce.

Sie ……. (putzen) das Haus.
Oni sprzątają dom.

Sie …………………………(spazieren) im Park.
One spacerują w parku.

Sie ………… (besuchen) die Eltern.
Państwo odwiedzają rodziców.

 

Czas na przysłowia:

Wo gehobelt wird, da fallen Spane. – Gdzie się drwa rąbie tam wióry lecą.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. – Do odważnych świat należy.

Odpowiedzi:
1. mache; 2. arbeitest; 3. wohnt; 4. kocht; 5. fahren; 6. kauft; 7. putzen; 8. spazieren; 9. besuchen

 

Wersja do druku: Lekcja 5. Podstawy gramatyki wersja PDF Lekcja 5. Podstawy gramatyki