Regulamin akcji „Stać mnie! – premia wakacyjna”

Regulamin akcji „Stać mnie! – premia wakacyjna”

 

§1
Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii wakacyjnej dla opiekunek i opiekunów współpracujących z Medipe: „Stać mnie! – premia wakacyjna”.

§2

Akcja „Stać mnie! – premia wakacyjna” trwa od dnia 01.06.2016 do dnia 13.11.2016.

§3

W akcji „Stać mnie! – premia wakacyjna” mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w firmie Medipe, jak również osoby, które podejmą współpracę z firmą Medipe nie później niż w dniu 16.08.2016 oraz spełnią warunki wymienione w §5.

§4
Wysokość premii wynosi 150 euro netto.

§5
Osoba, która otrzyma premię ustaloną w akcji „Stać mnie! – premia wakacyjna” musi spełniać następujące warunki:

1.    Podjęcie zlecenia usługi opieki  w Niemczech z firmą Medipe nie później niż w dniu 16.08.2016
2.    Przepracowanie 90 dni w okresie 1.06.-13.11.2016.
3.    Dopuszczalne są przerwy spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Opiekuna (np. śmierć podopiecznego, rezygnacja rodziny z usług MEDIPE itp.) jednak warunkiem nabycia premii jest kontynuacja współpracy poprzez podjęcie kolejnego zlecenia nie później niż w ciągu następnych 14 dni  oraz przepracowanie minimum 90 dni łącznie.
4.    Dotrzymanie warunków i zapisów umowy dotyczącej podjętego w Medipe zlecenia.
5.    Premia nie przysługuje w przypadku niedotrzymania warunków umowy, a w szczególności w przypadku nałożenia kary na pracownika.

§6
Premia wakacyjna wypłacana będzie przelewem na rachunek  bankowy wraz z należnym wynagrodzeniem, w okresie do 14-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione w/w warunki.

§7
Promocje się nie łączą.