LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 169. PLANOWANIE I ORGANIZACJA

Planowanie i organizacja

Dobre planowanie jest potrzebne niemal zawsze. Budowa domu – plan budowy, nowa działalność – biznesplan. Tak samo jest w życiu codziennym. Dobry plan pomaga w działaniu i zaoszczędzeniu czasu, który można przeznaczyć na swoje przyjemności. Dzisiaj zaprezentujemy Wam niemieckie słownictwo związane z tym tematem. A jak Wy podchodzicie do planowania? Jak planujecie swoje życie?

 

Wyrażenia rzeczownikowe

das Datum – data

die Entscheidung – decyzja

die Erwartung – oczekiwanie

der Plan – plan

ein gut durchdachter Plan – dobrze przemyślany plan

ein Erfolg versprechender Plan – obiecujący plan

die Planung – planowanie

der Entschluβ – postanowienie

das Programm – program

der Termin / die Frist – termin

die Verabredung – umówienie się

 

Wyrażenia przymiotnikowe i przysłówkowe

planlos – bez planu

langfristig – długoterminowy

kurzfristig – krótkoterminowy

praktisch – praktyczny

realistisch – realistyczny

realisierbar – wykonalny

verabredet – umówiony

nach dem Plan / plangemäβ

mit Verspätung – z opóźnieniem

 

Wyrażenia czasownikowe

entschieden sein – być zdecydowanym

den Termin in das Notizbuch / den Kalender eintragen – nanieść termin w notesie / kalendarzu

etwas erwarten – oczekiwać czegoś

den Plan ausarbeiten – opracować plan

einen Plan ausdenken – obmyślić sobie plan

einen Plan mit Ausdauer verfolgen – wytrwale realizować plan

ein Treffen organisieren / veranstalten – zorganizować spotkanie

Pläne machen – poczynić plany

Pläne schmieden – snuć plany

den Entschluβ fassen – podjąć decyzję

beschlieβen – postanowić

verschieben – przesunąć

vorbereiten – przygotować

festlegen – ustalić

Tag und Stunde verabreden – ustalić dzień i godzinę

planen – zaplanować

organisieren – zorganizować

 

Wyrażenia potoczne i inne

Was hast du vor? – Co zamierzasz?

Ich habe die Absicht … – Mam zamiar ….

Alles lief nach dem Plan – Wszystko poszło według planu.

Ich mőchte ….. planen. – Chciałbym zaplanować ….

Zuerst mache ich …., dann/danach ….. – Najpierw zrobię …., a potem …. .

Der Plan sieht vor, dass…. – Plan zakłada, że …. .

Er scheiterte mit seinem Plan. – Jego plan nie powiódł się.

Er lieβ den Plan fallen. – Zaniechał tego planu.

Der Gedanke reifte zum Plan. – Z tej myśli powstał plan.

Der Plan hat weder Hand noch Fuβ. – Plan nie trzyma się kupy.