LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 85. KAFFEE ODER TEE?

KAFFEE ODER TEE?

Picie kawy w Niemczech to rytuał. 85% konsumpcji kawy odbywa się w domu. Kawę pija się rano do śniadania i po południu w porze dnia określanej jako ‘Kaffeezeit’ (czas kawy). Dlatego też podajemy tak wiele przykładów zdań na temat picia kawy. Chociaż trzeba przyznać, że również herbata (coraz częściej zielona) staje się ulubionym napojem Niemców.

Poniższe wyrażenia można również używać zamiennie z innymi artykułami spożywczymi.

Wann bekomme ich meinen Kaffee? /wan bekome iś majnen kafe/ – Kiedy dostanę moją kawę?

In einer Minute. /in ajner minute/ – Za minutę.

Der Kaffee kommt nach dem Essen. /dea kafe komt nah dejm esen/ – Kawa będzie po jedzeniu.

Kann ich bitte etwas zu trinken haben? /kan is bite etfas cu trinken haben/ – Czy mogę dostać coś do picia?

Könnte ich bitte etwas zu trinken bekommen? /kynte iś bite etfas cu trinken bekomen/ – Czy mógłbym/mogłabym dostać coś do picia?

Kann ich Ihnen etwas zu trinken holen? /kan iś inen etfas cu trinken holen/ – Czy mogę panu/i przynieść coś do picia?

Möchten Sie etwas trinken? /myśten zi etfas trinken/ – Czy chciał(a)by pan/i coś do picia?

Was trinken Sie zum Frühstück? /was trinken zi cum frysztyk/ – Co pan/i pije na śniadanie?

Am liebsten trinke ich schwarzen Tee. /am libsten trinke iś szfarcen te/ – Najchętniej piję czarną herbatę.

Ich trinke gern Früchtetee. /iś trinke gern fryśtete/ – Piję chętnie herbatę owocową.

Ich trinke frisch gepressten Orangensaft. /iś trinke frysz gepresten oranżenzaft/ – Piję świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy.

Ich trinke sehr gern Kaffee. /iś trinke zer gern kafe/ – Piję bardzo chętnie kawę.

Ich trinke eine Tasse Kakao. /iś trinke ajne tase kafe/ – Piję filiżankę kakao.

Ich trinke eine Tasse Schokolade. /iś trinke ajne tase szokolade/ – Pije filiżankę czekolady.

Ich trinke jeden Tag ein Glas Milch. /iś trinke jeden tag ajn glas milś/ – Piję każdego dnia szklankę mleka.

Er/sie trinkt Kaffee nur am Morgen. /er/zi trinkt kafe nua am morgen/ – On/a pije kawę tylko rano.

Wann trinken Sie Kaffee? /wan trinken zi kafe/ – Kiedy pije pan/i kawę?

Ich trinke Kaffee zum Frühstück und am Nachmittag. /iś trinke kafe cum frysztyk und am nahmitag/ – Piję kawę do śniadania i po południu.

Ich mache Kaffee. /iś mahe kafe/ – Zrobię kawę.

Ich setze jetzt Kaffee auf. /iś zece jetct kafe ałf/ – Nastawię teraz kawę.

Ich habe Kaffee aufgegossen. /iś habe kafe ałfgegosen/ – Zaparzyłem/am kawę.

Der Kaffee ist (schon) fertig. /dea kafe yst (szon) fertiś/ – Kawa jest (już) gotowa.

Möchten Sie Kaffee? /myśten zi kafe/ – Chciał(a)by pan/i kawy?

Möchten Sie eine Tasse Kaffee? /myśten zi ajne tase kafe/ – Czy chciał(a)by pan/i filiżankę kawy?

Ich mag keinen Kaffee. /iś mag kajnen kafe/ – Nie lubię kawy.

Ich trinke keinen Kaffee. /iś trinke kajnen kafe/ – Nie piję kawy.

Der Arzt hat es mir verboten. /dea arct hat es mija ferboten/ – Lekarz mi tego zabronił.

Ich trinke überhaupt keinen Kaffee. /iś trinke yberhałpt kajnen kafe/ – W ogóle nie piję kawy.

Ich trinke nur koffeinfreien Kaffee. /iś trinke nua kofajnfrajen kafe/ – Piję tylko bezkofeinową kawę

Mir ist Kaffee lieber als Tee. /mija yst kafe liber als te/ – Wolę kawę od herbaty.

Ich möchte Kaffee. /iś myśte kafe/ – Chciał(a)bym kawę.

Machen Sie mir Kaffee? /mahen zi mija kafe/ – Czy zrobi mi pan/i kawę?

Ich bevorzuge Kaffee. /iś beforcuge kafe/ – Wolę kawę.

Ich trinke Kaffee. /iś trinke kafe/ – Piję kawę.

Ich trinke nur Filterkaffee. /iś trinke nua filterkafe/ – Piję tylko kawę filtrowaną.

Wie möchten Sie Ihren Kaffee? /wi myśten zi iren kafe/ Schwarz oder mit Milch? /szfarc oder myt milś/ – Jaką kawę by pan/i chciała? Czarną czy z mlekiem?

Ich trinke Kaffee mit Zucker und Milch. /iś trinke kafe myt cuker und milś/ – Piję kawę z cukrem i mlekiem.

Ich trinke Kaffee mit Milch, aber ohne Zucker. /iś trinke kafe myt milś aber one cuker/ – Piję kawę z mlekiem, ale bez cukru.

Ich mag meinen Kaffee schwarz. /iś mag majnen kafe szfarc/ – Lubię czarną kawę.

Ich mag meinen Kaffee stark. /iś mag majnen kafe sztark/ – Lubię mocną kawę.

Ich trinke nur entkoffeinierten/koffeinfreien Kaffee. /iś trinke nua entkofajnirten/kofajnfrajen kafe/ – Piję tylko kawę bezkofeinową.

Ich hätte gern einen Cappucino. /iś hete gern ajnen kapuczino/ – Chciał(a)bym cappucino.

Ich hätte gern eine Tasse Espresso. /iś hete gern ajne tase espresso/ – Chciał(a)bym filiżankę espresso.

Es gibt keinen Kaffee mehr. /es gibt kajnen kafe mer/ – Nie ma już kawy.

Der Kaffee ist schlecht. /dea kafe yst szleśt/ – Ta kawa jest niedobra.

Der Kaffee ist heiß! /dea kafe yst hajs/ – Kawa jest gorąca!

Dieser Kaffee schmeckt bitter. /dizer kafe szmekt biter/ – Ta kawa smakuje gorzko.

Der Kaffee ist ungenießbar. /dea kafe yst ungenisbar/ Er ist alt. /er yst alt/ – Ta kawa nie nadaje się do spożycia. Jest stara.

Der Kaffee riecht gut. /dea kafe riht gut/ – Ta kawa ładnie pachnie.

Noch eine Tasse Kaffee? /noh ajne tase kafe/ – Jeszcze jedną filiżankę kawy?

Möchte jemand noch Kaffee? /myśte jemand noh kafe/ – Czy ktoś chciałby jeszcze kawy?

Trinken Sie normalerweise Tee zum Frühstück? /trinken zi normalerwajze te cum frysztyk/ – Czy zazwyczaj pije pan/i herbatę na śniadanie?

Mir ist Tee lieber als Kaffee. /mija yst te liber als kafe/ – Wolę herbatę od kawy.

Mein Vater/Meine Mutter mag Tee unheimlich gerne. /majn fater/majne muter mag te unhajmliś gerne/ – Mój ojciec/moja matka naprawdę lubi herbatę.

Er/sie trinkt zum Abendessen gewöhnlich grünen Tee. /er/zi trinkt cum abendesen gewynliś grynen te/ – On/a pije zazwyczaj do kolacji zieloną herbatę.

Möchten Sie einen Tee? /myśten zi ajnen te/ – Czy chciał(a)by pan/i herbatę?

Was sagen Sie zu einer Tasse Tee? /was zagen zi cu ajner tase te/ – Co pan/i powie na filiżankę herbaty?

Ich gieße Tee auf. /iś gise te ałf/ – Zaparzę herbatę.

Ich hätte gerne einen Tee. /iś hete gerne ajnen te/ – Chciał(a)bym herbatę.

Ich mag Tee. /iś mag te/ – Lubię herbatę.

Trinken Sie grünen Tee? /trinken zi grynen te/ – Czy pije pan/i zieloną herbatę?

Wir haben keinen grünen Tee. /wija haben kajnen grynen te/ – Nie mamy zielonej herbaty.

Wir haben keinen schwarzen Tee. /wija haben kajnen szfarcen te/ – Nie mamy czarnej herbaty.

Wir haben nur Kräutertee. /wija haben nua krojterte/ – Mamy tylko herbatę ziołową.

Ich hätte gerne heißen Tee. /iś hete gerne hajsen te/ – Chciał(a)bym gorącą herbatę.

Wo ist mein Tee?/Wo bleibt mein Tee? /wo yst majn te/wo blajbt majn te/ – Gdzie jest moja herbata?

Ich bereite den Tee zu. /iś berajte dejn te cu/ – Robię herbatę. (dosł. przygotowuję herbatę)

In meinem Tee ist kein Zucker. /in majnen te yst kajn cuker/ – W mojej herbacie nie ma cukru.

Der Tee ist zu süß. /dea te yst cu zys/ – Ta herbata jest za słodka.

Ich trinke Tee ohne Zucker. /iś trinke te one cuker/ – Piję herbatę bez cukru.

Süßen Sie meinen Tee nicht! /zysen zi majnen te nyśt/ – Proszę nie słodzić mojej herbaty.

Ich trinke niemals Tee mit Zitrone. /iś trinke nimals te myt citrone/ – Nie piję nigdy herbaty z cytryną.

Bringen Sie mir bitte eine neue Tasse Tee! /bringen zi mija bite ajne noje tase te/ – Proszę mi przynieść nowa filiżankę herbaty!

Der Tee ist kalt. /dea te yst kalt/ – Ta herbata jest zimna.

Ich will keinen kalten Tee trinken. /iś wyl kajnen kalten te trinken/ – Nie chcę pić zimnej herbaty.

Ich mag heißen Tee lieber als kalten. /iś mag hajsen te liber als kalten/ – Wolę gorącą herbatę od zimnej.

Und der Tee ist auch nicht gut. /und dea te yst ałh nyśt gut/ – A ta herbata też nie jest dobra.

Ich mag keinen grüner Tee. /iś mag kajnen gryner te/ – Nie lubię zielonej herbaty.

Ich hätte gern einen Tee mit Zitrone. /iś hete gern ajnen te myt citrone/ – Chciał(a)bym herbatę z cytryną.

Ich hätte gern einen Früchtetee. /iś hete gern ajnen fryśtete/  – Chciał(a)bym owocową herbatę.

Ich hätte gern einen grünen Tee. /iś hete gern ajnen grynen te/ – Chciał(a)bym zieloną herbatę.

Ich hätte gern einen Kamillentee. /iś hete gern ajnen kamilente/ – Chciał(a)bym herbatę rumiankową.

Der Pfefferminztee ist sehr gut. /dea pferermincte yst zer gut/ – Herbata miętowa jest bardzo dobra.

Dieser Tee schmeckt gut. /dizer te szmekt gut/ – Ta herbata dobrze smakuje.

Dieser Tee ist sehr gut. /dizer te yst zer gut/ – Ta herbata jest bardzo dobra.

Dieser Tee duftet gut. /dizer te duftet gut/ – Ta herbata ładnie pachnie.

Dies ist ein sehr guter Tee. /dis yst ajn zer guter te/ – To jest bardzo dobra herbata.

Wir haben keinen Tee mehr. /wija haben kajnen te mer/ – Nie mamy już herbaty.

Sie müssen einen kleinen Schluck trinken. /zi mysen ajnen klajnen szluk trinken/ – Pan/i musi wypić mały łyczek.

Ich bin nicht durstig. /iś byn nyśt durstiś/ – Nie jestem spragniony/a.

Wäre ich durstig, würde ich etwas trinken. /were iś durstiś wyrde iś etfas trinken/ – Gdybym był/a spragniony/a, napił(a)bym się czegoś.

Möchten Sie noch etwas Tee? /myśten zi noh etfas te/ – Chciał(a)by pan/i jeszcze trochę herbaty?

Kann ich noch Tee haben? /kan iś noh te haben/ – Czy mogę dostać jeszcze herbaty?

Danke für den Tee! /danke fyr dejn te/ – Dziękuję za herbatę!

Sie dürfen das nicht trinken. /zi dyrfen das nyśt trinken/ – Panu/i tego nie wolno pić.

Möchten Sie Wasser trinken? /myśten zi waser trinken/ – Chciał(a)by się pan/i napić wody?

Ich möchte Saft trinken. /iś myśte zaft trinken/ – Chciał(a)bym się napić soku.

Ich möchte Mineralwasser. /iś myśte mineralwaser/ – Chciał(a)bym wody mineralnej.

Ich kann Leitungswasser trinken. /iś kan lajtungswaser/ – Chciał(a)bym wody z kranu.

Unser Leitungswasser schmeckt sehr gut. /unzer lajtungswaser szmekt zer gut/ – Nasza kranówka bardzo dobrze smakuje.