LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 122. Über Essen

Jedzenie to jedna z podstawowych czynności w życiu. Opiekując się osobą starszą należy przykładać szczególną wagę do przygotowywanych posiłków. Seniorzy mają swoje upodobania, ale przede wszystkim zdrowotne zalecenia, których należy przestrzegać, pomimo odmiennego zdania chorego.

 

Wir essen drei Mahlzeiten pro/am Tag. /wija esen draj malcajten pro/am tag/ – Jemy trzy posiłki dziennie.

Wir essen Frühstück, Mittagessen und Abendessen. /wija esen frysztyk, mitagesen und abendesen/ – Jemy śniadanie, obiad i kolację.

Mein Vater/meine Mutter muss in regelmäßigen Abständen essen. /majn fatea/majne mutea mus in regelmesigen/ – Mój ojciec/moja matka musi jeść w regularnych odstępach czasu.

Er/sie soll die Mahlzeiten sehr regelmäßig einnehmen. /ea/zi zol di malcajten zeea reelmesiś ajnnejmen/ On/ona ma spożywać posiłki bardzo regularnie.

Um wie viel Uhr soll ich Frühstück servieren? /um wi fil ua zol iś frysztyk zeawiren/ – O której godzinie mam podać śniadanie?

Um wie viel Uhr soll ich Mittagessen servieren? /um wi fil ua zol iś mitagesen zeawiren/ – O której godzinie mam podać obiad?

Um wie viel Uhr soll ich Abendessen servieren? /um wi fil ua zol iś abendesen zeawiren/ – O której godzinie mam podać kolację?

Um wie viel Uhr soll ich Kaffee servieren? /um wi fil ua zol iś kafe zeawiren/ – O której godzinie mam podać kawę?

 

Haben Sie Hunger? /haben zi hungea/ – Czy jest pan/pani głodny/a?

Sind Sie hungrig? /zynd zi hungriś/ – Czy jest pan/pani głodny/a?

Ich habe noch keinen Hunger. /iś habe noh kajnen hungea/ – Nie jestem jeszcze głodny/a.

Ich habe Hunger. /iś habe hungea/ – Jestem głodny/a.

Ich bin immer hungrig. /iś byn imea hungriś/ – Jestem zawsze głodny/a.

Mein Vater/meine Mutter hat immer Hunger. /majn fatea/majne mutea hat imea hungea/ – Mój ojciec/moja matka jest zawsze głodny/a.

Der Arzt sagte, er/sie soll nicht so viel essen. /dea arct zagte, ea/zi zol nyśt zo fil esen/ – Lekarz powiedział, że on/ona nie ma tak dużo jeść.

 

Haben Sie Durst? /haben zi duast/ – Czy jest pan/pani spragniona?

Ich möchte etwas trinken? /iś myśte etfas trinken/ – czy chciałby/chciałaby pan/pani się czegoś napić?

Ich habe keinen Durst. /iś habe kajnen duast/ – Nie jestem spragniony/a.

Ich möchte etwas trinken. /iś myśte etfas trinken/ – Chcę się czegoś napić.

Geben Sie mir bitte ein Glas Tee. /gejben zi mija bite ajn glas te/ – Proszę mi dać szklankę herbaty.

Geben Sie mir bitte ein Glas Mineralwasser. /gejben zi mija bite ajn glas mineralwasea/ – Proszę mi dać szklankę wody mineralnej.

Ich trinke nur stilles Mineralwasser. /iś trinke nua sztiles mineralwasea/ – Piję tylko niegazowaną wodę mineralną.

Mein Vater/meine Mutter kann nur Mineralwasser ohne Kohlensäure trinken. /majn fatea/majne mutea kann nua mineralwasea one kolenzojre trinken/ – Mój ojciec/moja matka może pić tylko niegazowaną wodę mineralną.

Geben Sie ihm/ihr bitte keine Cola. /gejben zi im/ia bite kajne kola/ – Proszę nie dawać jemu/jej coli.

 

Sie müssen ihn/sie beim Essen/Trinken unterstützen. /zi mysen in/zi bajm esen/trinken unteasztycen/ – Musi pan/pani go/ją wspierać przy jedzeniu/piciu.

Sie müssen meinem Vater/meiner Mutter das Essen reichen. /zi mysen mainem fatea/majnea mutea das esen rajsien/ – Musi pan/pani mojego ojca/moją matke nakarmić.

Er/sie ist sehr heikel, was das Essen angeht. /ea/zi yst zea hajkel, was das esen angejt/ – Jest bardzo grymaśny/a, jeśli chodzi o jedzenie.

Es gibt eine ganze Menge Dinge, die er/sie nicht mag. /es gibt ajne gance menge dinge, di ea/zi nyśt mag/ – Jest dużo rzeczy, których on/ona nie lubi.

Meine Mutter ist Vegetarierin. /majne mutea yst wegetaririn/ – Moja matka jest wegetarianką.

Meine Mutter isst kein Fleisch, weil sie Vegetarierin ist. /majne mutea yst kajn flajsz, wajl zi wegetaririn yst/ – Moja matka nie je mięsa, gdyż jest wegetarianką

Können Sie auch vegetarische Gerichte vorbereiten? /kynen zi auh wegetarisze geriśte foaberajten/ – Czy potrafi pan/pani również przygotować dania wegetariańskie.

Was für Fischgerichte können Sie kochen? /was fya fyszgeriśte kynen zi kohen/ Jakie dania z ryb potrafi pan/pani przygotować?

Meine Mutter isst nur frisch gekochte Speisen. /majne mutea yst nua frysz gekohte szpajzen/ – Moja matka je tylko świeżo przygotowane potrawy.

Sie isst auch keine Fleischbrühe. /zi yst auh kajne flajszbryje/ – Ona nie je też bulionu mięsnego.

 

Sie müssen das Essen mundgerecht zubereiten. /zi mysen das esen mundgereśt/ – Musi pan/pani przygotować jedzenie w porcjach do wzięcia do ust.

Auf keinen Fall zwingen Sie ihn/sie zum Essen. /auf kajnen fal cfingen zi in/zi cum esen/ – W żadnym wypadku niech pan/pani jego/jej nie zmusza do jedzenia.

Er/sie ist im Moment auf Diät. /ea/zi yst im moment auf dijet/ – On/ona jest w tej chwili na diecie.

Er/sie muss abnehmen. /ea/zi mus abnejmen/ – On/ona musi schudnąć.

Er/sie macht Diät, um abzunehmen. /ea/zi maht dijet/ – On/ona jest na diecie, by schudnąć.

Er/sie hat viel zugenommen und wiegt zu viel. /ea/zi hat fil cugenomen und wigt cu fil/ – Za dużo przybrał/a i waży za dużo.

Er/sie macht eine fettarme Diät. /ea/zi maht ajne fetarme dijet/ – On/ona jest na diecie o niskiej zawartości tłuszczu.

Er/sie muss sich jeden Tag wiegen. /ea/zi mus zyś jeden tag wigen/ – On/ona musi się każdego dnia ważyć.

Die Waage steht im Badezimmer. /di wage sztejt im badecimea/ – Waga stoi w łazience.

 

Nazwy dań typowej kuchni niemieckiej znajdziecie w innym wpisie na naszym blogu – TUTAJ.