LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 130. Religion

W dzisiejszej lekcji przedstawiamy słownictwo dotyczące sfery religijnej. Często dla osób starszych religia stanowi bardzo ważny element życia, dlatego chcemy ułatwić Wam rozmowę na ten temacie, wiedząc, że dla Niemców nie ma tematów tabu.

 

die Religion /di religion/ – religia

an Gott glauben /an got glauben/ – wierzyć w Boga

(nicht) religiös sein /(nyśt) relidzys zajn/ – (nie) być religijnym

das Christentum /das krystentum/ – chrześcijaństwo

Christ sein /kryst zajn/ – być chrześcijaninem

katholisch sein /katolysz zajn/ – być katolikiem

ewangelisch sein /ewangelysz zajn/ – być wyznania ewangelickiego

der Katholik /dea katolik/ – katolik

der Protestant /dea protestant/ – protestant

zum Glauben erziehen /cum glauben eacijen/ – wychowywać w wierze

 

Glaubenszweifel haben /glaubenscfajfel haben/ – mieć watpliwości dotyczące wiary

zum Glauben bekehrt werden /cum glauben bekert/ – zostać nawróconym

der Gläubige /dea glojbige/ – wierzący/wierny

fromm /from/ – pobożny

am Gottesdienst teilnehmen /am gotesdinst tajlnejmen/ – uczestniczyć w nabożeństwie

der Priester /dea pristea/ – ksiądz

der Geistliche /dea gajstlisie/ – duchowny

ein Geistlicher /ajn gajstlisiea/ – duchowny

der Heilige Vater /dea hajlige fatea/ – Ojciec Święty

der Papst /dea papst/ – papież

 

der Kardinal /dea kardinal/ – kardynał

der Bischof /dea biszof/ – biskup

der Pfarrer /dea pfarea/ – proboszcz/pastor

die Messe lesen /di mese lejzen/ – odprawiać mszę

den Segen erteilen /dejn zegen eatajlen/ – udzielić błogosławieństwa

die Predigt /di predigt/ – kazanie

der Sünder /dea syndea/ – grzesznik

sündigen /syndigen/ – grzeszyć

die Sünde /di synde/ – grzech

zur Beichte gehen /cur bajśte gejen/ – iść do spowiedzi

 

Buße tun /buse tun/ – uczynić pokutę

die Bibel /di bibel/ – Biblia

die Heilige Schrift /di hajlige szryft/ – Pismo Święte

das Evangelium /das ewangelium/ – ewangelia

der Katechismus /dea katolizmus/ – katechizm

die Zehn Gebote /di cejn gebote/ – dziesięć przykazań

der Dekalog /dea dekalog/ – dekalog

der Apostel /dea apostel/ – apostoł

der Heilige /dea hajlige/ – święty

die Heilige /di hajlige/ – święta

 

das Wunder /das wundea/ – cud

der Engel /dea engel/ – anioł

das Paradies /das paradis/ – raj

die Hölle /di hyle/ – piekło

der Teufel /dea tojfel/ – diabeł

der Satan /dea zatan/ – szatan

der Weltuntergang /dea weltunteagang/ – koniec świata

die Ewigkeit /di ewiśkajt/ – wieczność

das Jenseits /das jenzajts/ – tamten świat

die Kirche /di kirsie/ – kościół

 

der Dom /dea dom/ – katedra

die Kapelle /di kapele/ – kaplica

der Altar /dea altar/ – ołtarz

das Kreuz /das krojc/ – krzyż

das Taufbecken /das taufbeken/ – chrzcielnica

der Beichstuhl /dea bajśsztul/ – konfesjonał

die Kanzel /di kancel/ – ambona/kazalnica

das Kirchenlied /das kirsienlid/ – pieśń ościelna

die Pilgerfahrt /di pilgeafart/ – pielgrzymka

der Pilger /dea pilgea/ – pielgrzym

 

der Orden /dea oaden/ – zakon

das Kloster /das klostea/ – klasztor

der Missionar /dea misjonar/ – misjonarz

das Judentum /das judentum/ – judaizm

der Jude /dea jude/ – żyd

die Synagoge /di zynagoge/ – synagoga

der Rabbiner /dea rabinea/ – rabin

der Islam /dea izlam/ – islam

der Muslim /dea muzlim/ – muzułmanin

der Koran /dea koran/ – koran

 

die Moschee /di moszi/ – meczet

der Buddhismus /dea buddizmus/ – buddyzm

der Hinduismus /dea hinduizmus/ – hinduizm

griechisch-orthodoxes Glaubensbekenntnis /grisisz-ortodokses glaubensbekentnys/ – prawosławie

der Pope /dea pope/ – pop

der Atheist /dea ateist/ – ateista