LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 139. ROZMOWY OPIEKUNKI

Dzisiaj przedstawiamy słownictwo, które pomoże odpowiedzieć na często zadawane pytania przez rodzinę Podopiecznych, a także ich samych dotyczące dotychczasowego doświadczenia oraz kompetencji  jako przyszła Opiekunka. Mamy nadzieję, że poniższe słownictwo pomoże Państwu zdobyć sympatię i przychylność rodziny osób, którymi będziecie się opiekować.

 

Haben Sie Erfahrung in diesem Beruf? /haben zi eafarung in dizem beruf/ – Czy ma pan/i doświadczenie w tym zawodzie?

Nein, leider nicht. /najn, laidea nyśt/ –  Nie, niestety nie.

Haben Sie schon einmal als Betreuern/Betreuerin gearbeitet? /haben zi szon ajnmal als betrojean/betrojerin gearbajtet/ – Czy pan/i już kiedyś pracował/a jako Opiekun/ka?

Nein, noch nicht. /najn, noh nyśt/ – Nie, jeszcze nie.

Ich bin keine Krankenschwester. /iś byn kajne krankenszfestea/ – Nie jestem pielęgniarką.

Ich habe nie als Betreuer/in gearbeitet. /iś haba ni als betrojea/betrojerin gearbajtet/ – Nigdy nie pracowałam jako Opiekun/ka.

Ich habe mehrmals ältere Personen betreut. /iś habe meamals eltere peazonen betrojt/ –  Wielokrotnie opiekowałam się starszymi osobami.

Die meisten pflegebedürftigen Polen werden zu Hause versorgt. /di majsten pflegebedyaftigen polen weaden cu hauze feazoagt/ – Większość wymagających pomocy Polaków ma opiekę w domu.

Ich habe schon eine demenzkranke Frau in meiner Familie gepflegt. /iś habe szon ajne demenckranke frau in majnea familie gepflegt/ – Opiekowałem/am się już cierpiącą na demencję kobietą w mojej rodzinie.

Ich habe nur meine kranke Mutter betreut. /iś habe nua majne kranke mutea betrojt/ – Opiekowałem/am się tylko moją chorą matką.

Ich habe früher meine kranke Mutter betreut. /iś habe fryjea majne kranke mutea betrojt/ – Wcześniej opiekowałem/am się moją chorą matką.

Ich habe früher auch meinen kranken Vatter betreut. /iś habe fryjea auh majnen kranken fatea betrojt/ – Wcześniej opiekowałem/am się także moim chorym ojcem.

Ich habe meine demenzkranke Oma gepflegt. /iś habe majne demenckranke oma gepflegt/ – Opiekowałem/am się moją chorą na demencję babcią.

Ich habe leider keine medizinische Erfahrung. /iś habe lajdea kajne medicinisze eafarung/ – Niestety nie mam medycznego doświadczenia.

 

Ich kann keine medizinischen Aufgaben übernehmen. /iś kann kajne mediciniszen aufgaben ybeanejmen/ – Nie mogę wykonywać żadnych czynności medycznych.

Ich bin Krankenschwester von Beruf. /iś bin krankenszfestea fon beruf/ – Jestem z zawodu pielęgniarką.

Ich habe viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet. /iś habe file jare im krankenhaus gearbajtet/ – Pracowałem/am przez wiele lat w szpitalu.

Leider kann ich in Deutschland nicht als Krankenschwester arbeiten. /lajdea kann iś in dojczland nyśt als krankenszfestea arbajten/ – Niestety nie mogę pracować w Niemczech jako pielęgniarka.

Ich bin Physiotherapeut/in. /iś byn fyzjoterapojt/fizjoterapojtin/ – Jestem fizjoterapeutą/fizjoterapeutką.

Ich bin Krankenschwester. /iś byn krankenszfestea/ – Jestem pielęgniarką.

Ich bin Krankenpfleger. /iś byn krankenpflegea/ – Jestem pielęgniarzem.

Ich habe in einem polnischen Altenheim gearbeitet. /iś habe in ajnem polnyszen altenhajm gearbajtet/ – Pracowałem/pracowałam w polskim domu opieki.

Ich habe kurze Zeit im Krankenhaus gearbeitet. /iś habe kuace zajt im krankenhaus gearbajtet/ – Pracowałem/pracowałam przez krótki czas w szpitalu.

Mit welchen Krankheiten hatten Sie schon zu tun? /myt welsien krankenhajten haten zi szon cu tun/ – Z jakimi chorobami miał/a pan/i do czynienia?

Ich hatte vor allem mit älteren Menschen zu tun. /iś hate voa alem myt elteren menszen cu tun/ – Miałem/miałam do czynienia przede wszystkim ze starszymi ludźmi.

Ihre Krankenheiten waren sehr unterschiedlich. /ire krankenhajten waren zea unteaszidliś/ – Ich choroby były bardzo różne.

 

Warum haben Sie sich für diese Arbeit entschieden? /warum haben zi zyś fya dize arbajt entsziden/ – Dlaczego zdecydował/a się pan/i na tą pracę?

Ich habe Erfahrung in der Seniorenbetreuung. /iś habe eafarung in dea zeniorenbetrojung/ –  Mam doświadczenie w opiece nad osobami starszymi.

Ich habe schon viele Menschen in Deutschland betreut. /iś habe szon file menszen in dojczland betrojt/ – Opiekowałem/opiekowałam się juz wieloma osobami w Niemczech.

Ich habe schon in Deutschland als Betreuerin gearbeitet. /iś habe szon in dojczland als betrojerin gearbajtet/ – Pracowałem/pracowałam już w Niemczech jako opiekunka.

Ich bin arbeitslos und habe Erfahrung in der Seniorenbetreuung. /iś byn arbajtslos und habe eafarung in dea zeniorenbetrojung/ – Jestem bezrobotny/bezrobotna i mam doświadczenie w opiece nad starszymi osobami.

Ich konnte in Polen keine Arbeit finden. /iś konte in polen kajne arbajt fynden/ – Nie mogłem/mogłam znaleźć pracy w Polsce.

Ich bin im Ruhestand. /iś byn im rułesztand/ – Jestem na emeryturze.

Deswegen habe ich mich für die Arbeit als Betreuerin entschieden. /deswejgen habe iś miś fya di arbajt als betrojerin entsziden/ – Dlatego zdecydowałam się na pracę jako opiekunka.

Ich arbeite gern mit älteren Menschen. /iś arbajte gean myt elteren menszen/ – Chętnie pracuję ze starszymi ludźmi.

Manchen fällt es schwer das zu verstehen. /mansien felt es szfea das cu feasztejen/ – Niektórzy ludzie nie potrafią tego zrozumieć.

 

Es macht mir Freude, dass ich jemandem helfen kann. /es maht mija frojde, das iś jemandejm helfen kan/ – Sprawia mi radość, że mogę komuś pomóc.

Die Arbeit bringt mir mehr als nur Geld. /di arbajt bringt mija mea als nua geld/ – Praca daje mi większą satysfakcję niż pieniądze.

Meine Arbeit gefällt mir. /majne arbajt gefelt mija/ – Podoba mi się moja praca.

Eine Arbeit als Seniorenbetreuer/in ist für mich eine Möglichkeit der legalen Beschäftigung in Deutschland. /ajne arbajt als zeniorenbetrojea/zeniorenbetrojerin yst fya miś ajne mygliśkajt dea legalen beszeftigung in dojczland/ – Praca jako opiekun/ka osób starszych jest dla mnie możliwością legalnego zatrudnienia w Niemczech.

Eine Arbeit als Seniorenbetreuer/in gibt mir die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu üben. /ajne arbajt als zeniorenbetrojea/zeniorenbetrojerin gibt mija di mygliśkajt, di dojcze szprahe cu yben/ – Praca jako opiekun/ka osób starszych daje miokazję ćwiczyć język niemiecki.

Eine Arbeit als Seniorenbetreuer/in ist für mich eine ganz neue Erfahrung. /ajne arbajt als zeniorenbetrojea/zeniorenbetrojerin yst fya miś ajne ganc noje eafarung/ – Praca jako opiekun/ka osób starszych jest dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem.

Man muss glücklich sein, dass man eine Arbeit hat. /man mus glykliś zajn, das man ajne arbajt hat/ – Trzeba być szczęśliwym, że ma się pracę.

Der Grund für die Arbeit in Deutschland ist (natürlich) das Geldverdienen. /dea grund fya di arbajt in dojczland yst (natyaliś) das geldfeadinen/ – Powodem pracy w Niemczech jest (naturalnie) zarobek.

Ich verdiene hier viel mehr als in Polen. /iś feadine hija fil mea als in polen/ – Zarabiam tutaj dużo więcej niż w Polsce.