LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 187. LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

Czy wiesz, jak tworzyć liczebniki porządkowe w języku niemieckim?


Przede wszystkim liczebniki te odpowiadają na pytanie „który?”. Znajdują zastosowanie przy podawaniu pozycji na podium, miejsca w kolejce, kolejności, podawaniu dat.

 

Tworzy się je poprzez dodanie do liczebnika końcówki „-te” dla liczebników od 1 do 19 i końcówki
„-ste” dla liczebników powyżej 20.

Istnieją 2 wyjątki, które są podane poniżej.

Wskazówka!
Liczebniki porządkowe pisane cyfrą zawsze mają po sobie kropkę, co odróżnia je od liczebników głównych.

1. pierwszy – erste (!)
2. drugi – zweite
3. trzeci – dritte (!)
4. czwarty – vierte
5. piąty – fünfte
6. szósty – sechste
7. siódmy – sieb(en)te
8. ósmy – achte
9. dziewiąty – neunte
10. dziesiąty – zehnte
11. jedenasty – elfte
12. dwunasty – zwölfte
13. trzynasty – dreizehnte
14. czternasty – vierzehnte
15. piętnasty – fünfzehnte
16. szesnasty – sechzehnte
17. siedemnasty – siebzehnte
18. osiemnasty – achtzehnte
19. dziewiętnasty – neunzehnte
20. dwudziesty – zwanzigste

21. dwudziesty pierwszy – einundzwanzigste
23. dwudziesty trzeci – dreiundzwanzigste
27. dwudziesty siódmy – siebenundzwanzigste
28. dwudziesty ósmy – achtundzwanzigste
31. trzydziesty pierwszy – einunddreißigste
45. czterdziesty piąty – fünfundvierzigste


 

Aby utrwalić wiedzę, wykonaj dwa poniższe ćwiczenia.

Zad. 1. Napisz słowami podane liczby porządkowe.

Przykład: der __________ 12. Monat

der zwölfte Monat

 1. die ___________________________________________ 78. Seite
  2. der ___________________________________________ 43. Tag
  3. der ___________________________________________ 1000. Gedanke
  4. der ___________________________________________ 37. Beitrag
  5. das ___________________________________________ 3. Fenster
  6. der ___________________________________________ 18. Geburtstag
  7. das ___________________________________________ 151. Foto
  8. die ___________________________________________ 14. Schülerin

Zad. 2. Uzupełnij zdania podanymi liczebnikami porządkowymi.

Przykład: Ich habe Geburtstag am _______3. August
Ich habe Geburtstag am dritten August.

 1. Machen wir gleich das _________________________________ 2. Frühstück?
  2. Dies ist der _________________________________ 5. Würfel Schokolade.
  3. Die _________________________________ 1. Portion ist schon fertig.
  4. Mein Enkel geht schon in der _________________________________7. Klasse.
  5. Ich lese heute den _________________________________ 15. Artikel.

Odpowiedzi
Zad. 1.
1. achtundsiebzigste, 2. dreiundvierzigste, 3. tausendste, 4. siebenunddreißigste, 5. dritte, 6. achtzehnte, 7. einhunderteinundfünfzigste, 8. vierzehnte

Zad. 2.
1. zweite, 2. fünfte, 3. erste, 4. siebte, 5. fünfzehnte