LEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO NR 77. Über die Familie sprechen

Osobami, które zazwyczaj jako pierwsze spotyka opiekun po przyjeździe do Niemiec, są członkowie rodziny podopiecznego. Powierzają osobie, której jeszcze nie poznały, swojego bliskiego krewnego i chcieliby wiedzieć, kto zagości w ich otoczeniu. Podane tutaj przykładowe pytania i odpowiedzi mogą okazać się bardzo pomocne.

Sind Sie heiratet? /zynd zi hajratet/ – Czy jest pan/i żonaty/zamężna?

o Ja, ich bin verheiratet. /ja, iś byn ferhajratet/ – Tak, jestem żonaty/zamężna.
o Nein, ich bin leidig. /najn, iś byn lajdiś/ – Nie, jestem stanu wolnego.
o Ich bin geschieden. /iś byn gesziden/ – Jestem rozwiedziony/a.
o Ich bin verwitwet. /iś bin ferwitwet/ – Jestem wdowcem/wdową.
o Mein Mann/meine Frau ist vor zwei Jahren gestorben. /majn man/majne frau yst fo cfaj jaren gesztorben/ – Mój mąż/moja żona zmarł/a przed dwoma laty.

Haben Sie Kinder? /haben zi Kinder/ – Czy ma pan/i dzieci?

o Ja, ich habe ein Kind. /ja, iś habe ajn kind/ – Ta, mam jedno dziecko.
o Ja, ich habe zwei Kinder. /ja, iś habe cfaj kinder/ – Tak, mam dwoje dzieci.
o Ich habe zwei Töchter. /iś habe cfaj tyśter/ – Mam dwie córki.
o Ich habe zwei Söhne. /iś habe cfaj zyne/ – Mam dwóch synów.
o Ich habe einen Sohn und eine Tochter. /iś habe ajnen zon und ajne tohter/ – Mam syna i córkę.
o Nein, ich habe keine Kinder. /najn, iś habe kajne kinder/– Nie, nie mam dzieci.

Ich bin alleinerziehend. /iś byn alajnercijend/ – Sam/a wychowuję dzieci.

Wie alt sind Ihre Kinder? /wi alt zynd ire Kinder/ – Ile lat mają pana/pani dzieci?

o Meine Kinder sind im Schulalter. /majne Kinder zynd im szulalter/ – Moje dzieci są w wieku szkolnym.
o Meine Kinder besuchen noch die Schule. /majne Kinder bezuhen noh die szule/ – Moje dzieci chodzą jeszcze do szkoły.
o Meine Tochter ist siebzehn Jahre alt. /majne tohter ist zibcejn jare alt/ – Moja córka ma siedemnaście lat.
o Meine Kinder sind schon erwachsen. /majne kinder zynd szon erwaksen/ – Moje dzieci są już dorosłe.
o Meine Kinder arbeiten schon. /majne kinder arbajten szon/ – Moje dzieci już pracują.
Ich kann hier arbeiten, weil meine Frau unsere Kinder betreut. /iś kann hija arbajten, wajl majne frau unzere kinder betrojt/ – Mogę tu pracować, ponieważ moja żona opiekuje się naszymi dziećmi.

Ich kann hier arbeiten, weil mein Mann meine Kinder betreut. /iś kann hija arbajten, wajl majn man majne kinder betrojt/ – Mogę tu pracować, ponieważ mój mąż opiekuje się moimi dziećmi.

Leben Ihre Eltern noch? /lejben ire eltern noh/ – Czy pana/pani rodzice jeszcze żyją?

o Ja, meine Eltern leben noch. /ja, majne eltern lejben noh/ – Tak, moi rodzice jeszcze żyją.
o Ja, meine Eltern sind noch jung. /ja, majne eltern zynd noh jung/ – Tak, moi rodzice są jeszcze młodzi.
o Meine Eltern sind schon alt. /majne eltern zynd szon alt/ – Moi rodzice są już starzy.
o Sie brauchen aber noch keine Hilfe. /zi brauhen aber noh kajne hilfe/ – Ale oni nie potrzebują jeszcze pomocy.
o Meine Eltern sind gestorben. /majne eltern zynd gesztorben/ – Moi rodzice zmarli.
o Meine Mutter/mein Vater ist gestorben. /majne muter/majn fater yst gesztorben/ – Moja matka/mój ojciec już zmarł/a.

Haben Sie Verwandte in Deutschland? /haben zi ferwante in dojczland/ – Czy ma pan/i krewnych w Niemczech?

o Nein, ich habe hier keine Verwandte. /najn, iś habe hir kajne ferwante/ – Nie, nie mam tu żadnej rodziny.
o Ja, ich habe Verwandte in Deutschland. /ja, iś have ferwante in dojczland/ – Tak, mam krewnych w Niemczech.